Condicions generals de venda i ús dels bitllets de remuntador per a les estacions de Saint Lary i Font-Romeu Pyrénées 2000

 

TEMPORADA HIVERN 2022-2023
Versió 1 – 24/08/2022

Estacions d'esquí gestionades per ALTISERVICE
SA amb un capital de 7.500.719,70 €
RCS n° 380 373 480 – Tolosa
IVA intracomunitari : FR36 380 373 480
Seu central : 16 rue de Sébastopol, 31000 TOLOSA
Telèfon : 05 32 800 800
Assegurança RC : AXA France n°10589504604
Operador d'estacions d'esquí a : Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000
Citat, "el Gestor"

 

ARTICLE 1 : GENERALITATS

Aquestes condicions generals de venda i ús (dit, "GTCSU") s'apliquen a tots els bitllets dels remuntadors que donen accés als dominis esquiables gestionats pel dit Gestor.
Si falta alguna disposició d'aquest document, s'entendrà que es regeix per les pràctiques vigents en el sector dels remuntadors i per les empreses amb domicili social a França.

El client reconeix haver llegit aquestes condicions generals de venda i ús en adquirir un bitllet del Gestor i declara expressament acceptar-les sense reserva i sense perjudici dels remeis habituals. Correspon al client informar-se sobre els productes i preus oferts (exposats en els punts de venda del Gestor) i seleccionar els més avantatjosos per a ell. El personal no es fa responsable de l'elecció del client.

Els bitllets que s'ofereixen són forfets (dits, "forfets") determinats per a una zona validada, una durada, una categoria de persona i només es poden utilitzar a la xarxa de remuntadors del domini esquiable per al qual han estat emesos.

El forfet consisteix en un suport en el qual s'enregistra un bitllet. El nombre de dies es compta des del primer pas a la terminal. L'usuari haurà de portar el seu forfet durant tot el trajecte realitzat en el remuntador, des de la zona de sortida fins a la zona d'arribada, així com per qualsevol desplaçament per tot el domini esquiable.

Per afavorir la transmissió d'informació als terminals de control, el forfet ha d'estar preferentment allunyat d'un telèfon mòbil, claus i qualsevol forma d'embalatge compost per tot o part d'alumini i idealment, s'ha de portar a la butxaca esquerra de la jaqueta.

Totes les tarifes públiques de venda de paquets estan exposades als punts de venda i també es poden consultar a la pàgina web: https://www.altiservice.com.
Aquestes tarifes s'expressen en euros i tots els impostos inclosos, tenint en compte el tipus d'IVA a França del 10% vigent actualment.  ALTISERVICE es reserva el dret de modificar les seves tarifes en cas de canvi en el tipus d'IVA.

Els forfets pels remuntadors es poden vendre amb una assegurança que cobreix el rescat d'esquí. És nominatiu i personal i no es pot transferir ni reemborsar. És responsabilitat del client triar si contractar o no aquesta assegurança (es ven per dia i per persona).
S'entén que Altiservice conserva la propietat dels productes comercialitzats fins al pagament íntegre del seu preu.

ARTICLE 2 : COMPRA ONLINE


2.1 PROCÉS DE COMANDA

La compra de forfets o bitllets de viatge a distància es realitza mitjançant una comanda en línia a través de la pàgina web de altiservice.com.

La realització d'una comanda implica el coneixement i acceptació per part de la persona dit "el Client"), a les presents condicions generals de venda i ús. Aquestes GTCSU constitueixen l'únic document relatiu a les condicions de venda.
El Client selecciona a través de la àgina Internet, els productes que desitja comprar per tal d'omplir la seva cistella electrònica. El registre de la cistella requereix la identificació del client a través de les següents dades: cognoms, nom, data de naixement i correu electrònic.
En fer la comanda, el Client pot recarregar un suport existent o sol·licitar el subministrament d'una nova targeta de forfet.
Es mostra el resum dels productes sol·licitats especificant l'import total incloent l'IVA de la comanda i, si escau, el detall de les despeses accessòries com per exemple les despeses d'enviament.Per finalitzar la comanda, el Client haurà de llegir aquestes GCSU, acceptar-les i procedir al pagament seleccionant la forma de pagament.

Un cop rebuda l'autorització de pagament i la comanda, Altiservice envia al Client una confirmació de comanda per correu electrònic, a l'adreça facilitada pel Client, en crear el seu compte a la pàgina Internet altiservice.com. La venda només es considerarà definitiva després que Altiservice hagi enviat aquesta confirmació d'acceptació de comanda.

El Client pot seguir el progrés de la seva comanda a la pestanya "comanda" disponible a la seva àrea de client.

2.2 CONDICIONS DE PAGAMENT

Totes les compres realitzades a través de altiservice.com, amb targeta de crèdit, són segures. Són realitzades per Crédit Agricole, a través del sistema PAIZEN, en TPE virtual amb pagament immediat. Altiservice no coneix les dades bancàries facilitades.
S'accepten els següents pagaments: targeta de crèdit (Visa, Master Card, Eurocard, American Express).

Les comandes realitzades en línia es confirmen per correu electrònic, tal com s'indica a l'article anterior, previ acord de l'entitat bancària del client i acord d'Altiservice.
La denegació de l'autorització de dèbit al compte bancari del Client per part del seu banc dóna lloc a l'anul·lació de la comanda.

2.3 TERMINIS I CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS BITLLETS

Les targetes paquetitzades es poden recollir en un dels punts de recollida d'ALTISERVICE o punts de recollida associats segons l'elecció que faci el client en el moment de la comanda.
Per a la recollida immediata, el client haurà de triar una taquilla d'Altiservice o la recàrrega immediata d'un suport existent.
També està disponible el lliurament a domicili per a comandes realitzades almenys 8 dies abans del primer dia d'esquí.

2.4 SENSE DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb l'article L221-28 del Codi de Consum, la venda d'entrades per Internet no està subjecta a l'aplicació del dret de desistiment previst als articles L 221-18 i següents del Codi de Consum en matèria de venda a distància. Qualsevol entrada adquirida a través del lloc web: www.altiservice.com no es podrà reemborsar ni anul·lar una vegada realitzada la compra.

ARTICLE 3 :COMPRA A LES CAIXES DE L'ESTACIÓ

La compra d'entrades es pot fer directament a les caixes de l'estació del domini corresponent.
Els pagaments es realitzen en euros:

 • mitjançant xec disposat en un compte bancari francès i prèvia presentació d'un document d'identitat vàlid del portador
 • en efectiu (fins a 1000 €)
 • amb targeta de crèdit: Visa, Eurocard Master Card
 • ja sigui mitjançant vals de vacances vàlids (sense devolucions monetàries)

ARTICLE 4 : CONDICIONS D'EMISSIÓ, VALIDESA DELS BITLLETS


4.1 DEFINICIÓ - TÍTOLS DE TRANSPORT

Il s’agit d’un support sur lequel est encodé un titre de transport. Ce titre est acheté en billetterie, sur des bornes automatiques ou via le service de vente en ligne. Le support est rechargeable pour des achats ultérieurs et est recyclable. A cet effet, des urnes sont à disposition à différents points des stations.

4.2 VIGENCIA DELS TÍTOLS DE TRANSPORT

Qualsevol títol de transport dóna dret durant el seu període de vigència a la lliure circulació en els remuntadors de la zona per a la qual va ser expedit, subjecte a condicions meteorològiques o econòmiques però sense cap tipus de prioritat.
Els títols de transport, la durada dels quals sigui superior a la durada dels títols més curts venuts, són estrictament personals i intransferibles.

En relació als paquets familiars, la família no pot estar formada per més de 2 adults majors de 18 anys.

Els forfets a partir de 3 dies per a Saint-Lary i Font-Romeu Pyrénées 2000, així com tots els forfets de temporada estan subjectes al lliurament d'una fotografia recent, frontal, sense ulleres de sol i amb el cap descobert.

4.3 REDUCCIONS TÍTOLS DE TRANSPORT 

S'ofereixen descomptes o gratificacions a diferents categories de persones segons els termes disponibles en els punts de venda i amb la presentació de justificants en el moment de la compra i potencialment durant qualsevol comprovació:

 • per a tarifes d'estudiant, presentació del carnet d'estudiant vàlid (18-29 anys post Selectivitat),
 • Pels forfets per a nadons (menors de 5 anys) i veterans (majors de 75 anys), presentació obligatòria de justificant en el moment de la compra.
 • per a les tarifes concedides en virtut d'un acord de col·laboració, presentació de la prova prevista en l'esmentat conveni.

A efectes fiscals, aquests documents justificatius seran conservats per Altiservice d'acord amb els terminis legals.

No serà possible cap reclamació ni devolució després de la compra subjecta a les condicions a què es refereix l'article 6.5 de les CGC.

4.4 COMPROVANT DE VENDA

Independentment del mitjà utilitzat, s'emetrà un justificant de pagament en què consti el nombre de productes adquirits, la data de compra, el preu total sense impostos de l'operació, l'import total de l'IVA.

Cada emissió d'un títol de transport  dóna lloc al lliurament d'un justificant o duplicat en el qual consti la naturalesa del bitllet, la seva data de validesa, el nom del titular (a partir de 2 dies) i el número únic del forfet.
Aquests documents acreditatius s'han de conservar acuradament per a qualsevol reclamació.

ARTICLE 5 : SUPORTS

5.1 SUPORTS RECARREGABLES CARTES FORFET ALTISERVICE

És un suport en el qual es codifica un títol de transport que va des d'1/2 dia fins a 6 dies, comprat a la caixa o a través del servei de venda en línia. Aquest suport és una targeta recarregable i també es pot reciclar (les urnes es col·loquen a aquest efecte en els diferents llocs de l'estació). Mentre no s'esgoti el títol de transport registrat a la targeta, no es podrà registrar un altre títol de transport ,a excepció d'una ampliació del servei. Els paquets forfets carregats en aquest suport només poden concernir la temporada actual.

5.2 SUPORTS FORFET TEMPORADA

Els títols de transport de temporada són targetes nominatives, personals i intransferibles en les quals es codificaran les dades personals del client i la seva fotografia d'identitat. Dóna accés il·limitat als remuntadors d'una estació específica per a la targeta Forfait Temporada "Saison". Per qualsevol Forfet de Temporada, la codificació es farà sobre un suport rígid, on el preu del forfet inclourà el preu del suport.

ARTICLE 6 : CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE TRANSPORT

6.1 FRAU:  ABSÈNCIA DE FORFET O FORFET NO VÀLID

És probable que tots els usuaris siguin revisats a la sortida o arribada dels remuntadors per un controlador habilitat.  Per tant, han de tenir un títol de transport vàlid (dates i zones d'esquí, categoria d'edat, etc. ).

Tota persona que utilitzi un remuntador que doni accés al domini esquiable referit aquí, sense forfet o equipat amb un forfet l'ús del qual sigui abusiu (forfet infantil utilitzat per un adult per exemple) serà responsable dels tràmits i / o indemnitzacions que es defineixen a continuació:

6.1.1-Pagament de l'import degut en concepte de transport, per a qualsevol infractor.

6.1.2-Pagament d'una indemnització fixa que extingeixi l'acció pública, igual a 5 vegades el valor del forfet diari (tarifa normal, amb el límit de cent vuitanta (180) euros), corresponent a la xarxa del remuntador de què es tracti, en absència d'un bitllet conforme. (Articles R 342-19 i R342-20 del Codi de Turisme).

6.1.3-Pagament d'una indemnització a un tant alçat més les despeses de constitució de l'expedient per import de trenta-vuit (38) euros si el pagament no és immediat.

6.1.4-A més de la indemnització o l'enjudiciament a un tant alçat, els agents habilitats del Gestor retiraran immediatament qualsevol forfet personalitzat (nom, fotografia, reducció tarifària específica, etc. ) que no correspongui al seu titular per lliurar-lo a aquest i/o per elaborar un expedient d'infracció. La devolució del títol al seu titular s'efectuarà previ pagament de la indemnització incrementada a un tant alçat.

6.1.5-En funció de la gravetat del delicte comès, pot donar lloc a una denúncia a la gendarmeria per frau i es poden iniciar procediments penals.

6.2 PÈRDUA - DESTRUCCIÓ - ROBATORI

En cas de pèrdua, destrucció o robatori i prèvia presentació del justificant de venda, es lliurarà un títol de transport únic pel període restant.

Qualsevol bitllet que hagi estat declarat al Gestor de perdut o robat serà desactivat immediatament i deixarà de donar accés al domini esquiable.

6.3 PAQUET PARCIALMENT O NO UTILITZAT

En el cas que les entrades emeses no s'utilitzin o s'esgotin completament, no es retornaran ni es canviaran.

6.4 MALALTIES O ACCIDENTS

No es farà cap reemborsament per accident, malaltia o qualsevol altra causa personal independentment del període de validesa del forfet.
Un servei d'assegurança pot cobrir aquest risc, es pot obtenir informació útil per a aquest propòsit directament amb els nostres comercials o al lloc web de altiservice. com.

6.5 PARADA REMUNTADORS /  IMPREVISTOS METEOROLÒGICS

Només una aturada completa i consecutiva de tots els remuntadors o un tancament total del domini esquiable durant més de 5 hores consecutives pot donar lloc a una indemnització pels danys (a excepció dels forfets de temporada). Per beneficiar-se'n, el client ha de fer la seva sol·licitud a través del formulari de reclamació disponible a https://aide. altiservice. com (apartat: enviar una sol·licitud).

El titular del forfet vàlid durant el període de danys pot rebre una indemnització després de la presentació dels documents acreditatius en forma de:

 • Ajornament a l'actual temporada d'hivern del període de vigència del seu títol de transport equivalent al nombre de dies de tancament.
 • Valdevolució ajornada calculada en base a:
  Preu mitjà = preu pagat pel client dividit per la durada del forfet
  Reemborsament o Val = preu mitjà X nombre de dies de prejudiciL'usuari no podrà reclamar cap quantitat o servei que excedeixi d'aquesta indemnització a un tant alçat. L'usuari que tingui contractat un contracte d'assegurança que cobreixi aquest risc s'ha de posar en contacte amb l'asseguradora per poder ser indemnitzat.

El client disposa de trenta (30) dies després del període de validesa del títol per fer la seva reclamació a través del formulari en línia.

És responsabilitat de cada client informar-se sobre les condicions climàtiques i de visibilitat per tots els mitjans al seu abast.

El Gestor no es fa responsable de les condicions meteorològiques que es trobin en utilitzar el bitllet.

6.6 DANYS MATERIALS O FÍSICS EN UN REMUNTADOR

En cas de danys materials causats per un dels nostres remuntadors, el Client haurà d'informar dels danys sense demora al personal d'Altiservice i enviar la seva reclamació a través del formulari en línia disponible a https://aide. altiservice. com (apartat: enviar una sol·licitud).
En cas de danys físics causats per un dels nostres remuntadors, el client haurà d'informar dels danys sense demora al personal del remuntador, que li donarà un informe de danys, si fos necessari.

6.7 RECLAMACIONS

Si, malgrat els nostres esforços, un servei no hagués estat satisfactori, el Client podrà posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment.

1r NIVELL: Posant-se en contacte amb el Centre d'Atenció al Client de l'estació en qüestió

Les sol·licituds escrites i raonades s'han d'enviar a través del formulari en línia disponible a https://aide. altiservice. com (apartat: enviar una sol·licitud) o per correu electrònic o per correu postal a l'adreça següent:

Saint-Lary 
saintlary@altiservice.com
ALTISERVICE Saint-Lary - Service Clientèle – Place du Téléphérique – B.P. 35 - 65170 SAINT-LARY

Font-Romeu Pyrénées 2000
fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com
ALTISERVICE Font-Romeu Pyrénées 2000 - Service Clientèle – Les Airelles BP 60 – 66120 FONT-ROMEU

El termini de tramitació de les sol·licituds és de trenta (30) dies des de la data de recepció.
El client esmentarà les seves dades de contacte (cognoms, nom, adreça postal i número de telèfon).

2n NIVELL: Contactant amb el Departament Comercial de l'estació

En cas d'insatisfacció o falta de devolució, el client pot posar-se en contacte amb el departament comercial de l'estació. Mitjançant l'enviament d'una carta o un correu electrònic a la següent adreça:

Per Saint-Lary : ALTISERVICE - Service Commercial – Place du Téléphérique – B.P. 35 - 65170 SAINT-LARY o commercialsaintlary@altiservice.com

Per Font-Romeu Pyrénées 2000 : ALTISERVICE - Service Commercial – Les Airelles BP 60 – 66120 FONT-ROMEU o commercialfontromeu.pyrenees2000@altiservice.com

El Departament Comercial reanalitzarà la sol·licitud i respondrà en un termini de trenta (30) dies.
El Client esmentarà les seves dades de contacte (cognoms, nom, adreça postal, número de telèfon així com l'historial dels seus intercanvis amb el Servei d'Atenció al Client).

3r NIVELL: Posant-se en contacte amb el Mediador Turístic

Si la resposta no satisfà les expectatives del client, pot interposar un recurs davant el Mediador Turístic. Per contactar amb el Mediador, primer has d'haver utilitzat els dos primers nivells descrits anteriorment (Servei d'Atenció al Client i després Servei Comercial) i no estar satisfet amb la solució proposada.
L'accés al Mediador és gratuït. Intervé amb total independència i imparcialitat i ha estat registrada per la Comissió d'Avaluació i Control de la Mediació de Consum, en la llista de mediadors de consum, i com a tal, ha estat notificada a la Comissió Europea.

La sol·licitud s'ha de fer per escrit:

A través d'internet: https://www.mtv.travel/saisir-le-mediateur/

Per correu :

MTV Médiation Tourisme Voyage
BP 80 303
75 823 Paris Cedex 17

ARTICLE 7 : COMPLIMENT DE LES NORMES DE SEGURETAT

Qualsevol titular d'un forfet de remuntadors està obligat a complir les normes de seguretat relatives al transport en remuntadors, en particular les normes policials i ordenances municipals penjades en el punt d'inici dels remuntadors, els pictogrames i senyals que els complementin, així com les instruccions que li doni el personal del Gestor, sota sanció de sanció. De la mateixa manera a les pistes d'esquí i parc de neu, l'usuari del domini esquiable està subjecte al compliment de l'ordenança municipal de seguretat a les pistes d'esquí i es recomana que tingui en compte les "normes de conducta per als usuaris de les pistes" publicades per la Federació Internacional d'Esquí (FIS).

L'esquí fora de pista és practicat per l'usuari sota el seu propi risc.

COVID-19

El CLIENT està obligat a complir amb els requisits normatius i les mesures sanitàries vigents relatives a la gestió de l'epidèmia de Covid-19.
Per tant, el Client es compromet en particular a respectar les instruccions, tant escrites com verbals, si escau (i els pictogrames que les complementin) que Li seran transmeses i proporcionades per Altiservice i el seu personal, prèvies i durant la seva presència in situ.

ARTICLE 8 : PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Dins el marc de la seva activitat, el Gestor, que actua com a responsable del tractament, realitza un tractament informatitzat de les dades dels seus clients en compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
Les dades estrictament necessàries per al lliurament d'un forfet són recollides directament del client per Gestor ALTISERVICE o indirectament pels seus socis, per exemple operadors turístics o residències turístiques.

Tota la informació sol·licitada pel Gestor ALTISERVICE o pels seus socis, per exemple operadors turístics o residències turístiques per al lliurament d'un paquet és obligatòria. Si faltés una o més dades obligatòries, l'emissió del paquet no podria tenir lloc.
Aquestes dades es recullen amb les finalitats de gestió de la relació amb els clients, el control de tiquets i les estadístiques.

Pel que fa als bitllets personalitzats, les dades relatives als moviments del seu titular també es recullen per a la gestió de la relació amb els clients, en particular per a l'accés als remuntadors i el control de bitllets. Les dades també es recullen amb finalitats estadístiques.
Els paquets anònims de dia i mig dia també estan disponibles a la venda.
D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), ALTISERVICE implementa i manté les mesures de seguretat adequades al seu sistema d'informació per protegir la confidencialitat de les Dades Personals, d'acord amb les exigències de la Llei de Protecció de Dades, aplicable.

Totes aquestes dades només estan destinades a ALTISERVICE. D'acord amb la Llei de Protecció de Dades de 6 de gener de 1978 nº 78-17, modificada per la Llei de 17 de març de 2014 Nº 2014-344 i el nou reglament europeu GDPR, el titular té dret d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat de les dades personals que els concerneixen. També té dret a oposar-s'hi per motius legítims. El Client podrà exercir els seus drets enviant la seva sol·licitud a la següent adreça: Altiservice, 16 rue de Sébastopol, 31000 TOLOSA

Responsable del tractament de dades : Altiservice
DPO : dpo@altiservice.com
Finalitats del tractament de dades : Paquets, control d'accessos, gestió de fitxers de clients i prospectes.

8.1 TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades recollides es conserven únicament durant el temps necessari per aconseguir les finalitats anteriorment descrites, dins dels límits dels terminis de prescripció vigents

8.2 DADES PERSONALS RECOLLIDES PELS OPERADORS TURÍSTICS

Els operadors turístics o residències turístiques es comprometen a no cedir, llogar o transmetre les Dades Personals del Client i Usuaris a tercers diferents de ALTISERVICE, llevat que hi hagi obligació legal o judicial de fer-ho.

D'acord amb la Llei Aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Client i els Usuaris tenen dret d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat de les Dades Personals que els concerneixen. El Client i els Usuaris també tenen dret a oposar-se, per motius legítims, al tractament de les seves Dades Personals. Aquests drets es poden exercir en qualsevol moment amb el revenedor.

ARTICLE 9 : CONDICIONS ESPECÍFIQUES APLICABLES A OPERADORS TURÍSTICS 

9.1 TERMINIS DE PAGAMENT

Els operadors turístics han d'abonar les factures emeses per Altiservice en els terminis que s'hi esmentin. Totes les factures s'han d'abonar al final de la temporada i no més tard del 30 d'abril de 2023.

9.2 SANCIONS PER RETARD

Les sancions s'abonen l'endemà de la data de pagament indicada a la factura, sense necessitat de recordatori. El tipus de penalització aplicable és el tipus indicat en el contracte, en el seu defecte, que serà igual als tipus d'interès aplicats pel BCE a la seva última operació de refinançament, augmentat endeu (10) punts. S'aplica sobre l'import inclòs l'IVA de la factura.

9.3 DESPESES PER IMPAGAMENT

D'acord amb l'article D 441-5 del Codi de Comerç francès, a més de la indemnització per demora, qualsevol suma, incloses les bestretes o els terminis, no pagats en la seva data de venciment, produirà automàticament el pagament d'una indemnització fixa de quaranta (40) euros per despeses d'impagament.

9.4 VISUALITZACIÓ DE LES CGVU

Els operadors turístics es comprometen a mostrar les GTCSU en els seus punts de venda (fins i tot a internet) per tal de garantir una informació completa als clients.

9.5 EMISSIÓ DE REBUTS

Els operadors turístics han d'emetre sistemàticament als clients un rebut o factura per permetre l'emissió d'un duplicat, en cas de pèrdua, destrucció o sostracció fraudulenta del paquet, d'acord amb el que estableix l'article 6. 2.

ARTICLE 10 : ESPECIFICITATS DE LA VENDA A DISTÀNCIA – CONDICIONS ESPECIALS DE VENDA A DISTÀNCIA (CPVAD)

 

La venda a distància cobreix la venda mitjançant l'enviament d'ordres de compra, venda telefònica i venda en línia.
La realització d'una comanda implica l'adhesió de la persona (d'ara endavant denominat com el "Client"), en aquestes GTCSU, descarregables en un suport durador.
Si faltés una disposició, es consideraria que es regeix per les pràctiques vigents en el sector de la venda a distància.
Les característiques dels diferents forfets oferts a la venda es presenten a la llista de preus disponibles als punts de venda i a la  pàgina web altiservice. com. Qualsevol comanda implica l'acceptació de la descripció dels serveis i tarifes.

Les comandes amb pagament amb targeta de crèdit i confirmades seran aquelles que hagin estat objecte d'un acord de l'entitat bancària. La denegació de l'autorització per al càrrec al compte bancari de facto comporta l'anul·lació del procés de comanda, que serà notificat al Client per correu electrònic. Un cop conclosa la comanda i confirmada pel Client, Altiservice reconeixerà la recepció d'aquesta comanda per correu electrònic.
El lliurament dels forfets es realitza d'acord amb les disposicions especificades anteriorment.

Altiservice només estarà obligat per una obligació de mitjans per a totes les etapes d'accés a la venda en línia. Altiservice no es fa responsable de les molèsties o danys inherents a l'ús d'Internet, en particular d'una interrupció de la connexió, intromissions externes o presència de virus informàtics i en general per qualsevol altre fet expressament qualificat per la jurisprudència com a força major.

El subministrament en línia del número de targeta de crèdit i, en general, la confirmació final de la comanda per part del Client són una prova de la totalitat de la transacció d'acord amb el que estableix la Llei nº 2000-230 de 13 de març de 2000 així com del pagament degut. Aquesta confirmació és equivalent a la signatura i l'acceptació expressa de totes les operacions realitzades en el mòdul de venda en línia.

El Client ha de conservar imperativament el correu electrònic de la comanda, únic document autèntic en cas de conflicte sobre els termes de la comanda, en particular durant un control als remuntadors. La informació relativa a la validesa del bitllet i escrita al suport no té valor contractual.

ARTICLE 11 : GARANTIA SkiYouLater

11.1 FORFETS 1 A 6 DIES

Els forfets 1, 2 i 3 dies consecutius són vàlids durant tota la temporada, fins a la data de tancament del domini esquiable en qüestió. En cas que el Client no hagi pogut utilitzar el forfet en la data inicialment prevista, es podrà utilitzar en una data posterior durant la temporada 2022-2023, únicament en el domini en qüestió, sense cap actuació particular per part del Client, fins a la data de tancament de l'estació. No se sol·licitarà cap prova. Si el client no ha pogut utilitzar-lo durant la temporada, podrà sol·licitar un val, vàlid per a la temporada següent (2023-2024) al servei d'atenció al client de l'estació, a les adreces esmentades a l'article 6. 7 d'aquest document.

Els forfets de 4, 5 i 6 dies, que no s'han pogut utilitzar en la data inicialment prevista, beneficien d'un ajornament en forma de val corresponent al valor facturat per Altiservice, aquest val és vàlid per a les temporades 2022-2023 i 2023-2024, utilitzable en línia només a través del compte de client altiservice. com. Aquest val es pot utilitzar en totes les ofertes comercialitzades a la pàgina Internet altiservice. com.
Per beneficiar-se d'aquest val, el Client disposa de 30 dies des de la data del primer dia d'esquí previst inicialment per realitzar una sol·licitud de petició de val al servei d'atenció al client de l'estació, a les adreces esmentades a l'article 6. 7 del present document. No se sol·licitarà cap prova.
Si el client no ha pogut utilitzar el seu crèdit abans de finalitzar la temporada 2023-2024, pot sol·licitar la devolució d'aquest import al servei d'atenció al client, enviant la seva sol·licitud dins dels 30 dies següents al tancament de l'estació.

S'entén, per als forfets d'1 a 6 dies, que només els forfets "no consumits" podran beneficiar-se de les ofertes descrites en aquest article. Els forfets que no s'utilitzen es consideren "no consumits". Els forfets utilitzats, fins i tot durant un període de temps molt curt, es consideren consumits i, per tant, no són objecte de les ofertes d'ajornament presentades.

11.2 FORFETS TEMPORADA

En cas de tancament total dels remuntadors a causa de la COVID-19, en cas de confinament local o nacional imposat per les autoritats administratives* o en cas de tancament de fronteres, que comporti la impossibilitat d'utilitzar el forfet de temporada, el forfet de temporada podrà ser objecte d'indemnització en forma de val o devolució prorrata temporis segons el següent mètode de càlcul: Nombre de dies confinats / nombre de dies previstos inicialment per a l'estació X import abonat (el nombre de dies confinats es calcula a partir de la data de compra del paquet).

* El nostre servei d'atenció al client pot sol·licitar una prova de confinament.

El client disposa de trenta (30) dies després de la validesa del títol per realitzar la seva sol·licitud al servei d'atenció al client (tal com s'indica a l'article 6. 7).

ARTICLE 12 :PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Per motius de gestió de fluxos de passatgers i seguretat relacionada, no és possible establir una cua dedicada a persones amb discapacitat a peu de remuntadors o caixes automàtiques.
No obstant això, d'acord amb la normativa vigent, les persones amb discapacitat tenen prioritat independentment de les cues (caixes automàtiques o remuntadors). Les persones amb discapacitat, titulars de la targeta d'inclusió de mobilitat (CMI), estan convidades a informar al personal dels remuntadors o caixes automàtiques, per tal d'exercir aquesta prioritat.

ARTICLE 13 : ARTICLE L1431-3 CODI DE TRANSPORT – SERVEI DE TRANSPORT D'INFORMACIÓ CO2

D'acord amb els articles L 1431-3 i D1431-1 a 1431-23 del Codi de transport, l'operador comunica la informació relativa al CO²e relatiu als serveis de transport per remuntadors:

Per Saint-Lary :

El transport de CO²e per a un Bitllet d'1 dia és de 19,70 g CO²e, equivalent a un trajecte en cotxe de 0,14 km ;
El transport de CO²e per a un Bitllet de 6 dies és de 118,21 g CO²e, equivalent a un trajecte en cotxe de 0,84 km ;

Per Font-Romeu Pyrénées 2000 :

El transport de CO²e per a un Bitllet d'1 dia és de 33,86 g CO²e, equivalent a un trajecte en cotxe de 0,24 km ;
El transport de CO²e per a un Bitllet de 6 dies és de 203,17 g CO²e, equivalent a un trajecte en cotxe d'1,45 km ;

Base de càlcul: 6g CO²e/kwh/ 100% energia renovable/ cotxe dièsel 140g/km (classe C, mitjana actual)

ARTICLE 14 : DATES D'OBERTURA DELS ESQUIADORS DE LES ESTACIONS D'ESQUÍ

Les dates d'obertura previstes i tancament de les estacions d'esquí es fixen en :

 • Saint-Lary : del dissabte 3 de desembre de 2022 al diumenge 2 de abril de 2023
 • Font-Romeu Pyrénées 2000 : del divendres 2 de desembre de 2022 al diumenge 26 de març de 2023

Aquestes dates són provisionals i poden ser modificades en funció de les condicions de neu o restriccions administratives.
Pel que fa als forfets de temporada, els canvis en aquestes dates, dins del límit de dues setmanes, no donaran lloc a cap indemnització en cap cas.

ARTICLE 15 : MESURES DE RESTRICCIÓ ENERGÈTICA

En el context de la crisi energètica, és probable que les autoritats imposin mesures de restricció energètica que puguin afectar l'oferta de transport en remuntadors i els serveis d'un dels dominis esquiables gestionats per Altiservice. En cas necessari, Altiservice es compromet a informar els seus clients el més aviat possible després de la informació per part de les autoritats/proveïdors d'energia de les afectacions previstes als remuntadors i al domini esquiable. En aquesta eventualitat, s'aplicaran les disposicions aquí disposades (vegeu l'apartat 6. 5).

ARTICLE 16 : LITIGIS

D'acord amb el que estableix l'article L133-4 del Codi de consum, s'informa el consumidor de la possibilitat de recórrer, en cas de controvèrsia, a un procediment de mediació convencional o a qualsevol altre mètode alternatiu de resolució de conflictes (vegeu l'article 6. 7).
En absència d'una resolució amistosa, la controvèrsia es portarà davant els tribunals competents.

Accepto i reconec haver llegit les condicions generals de venda anteriors i em comprometo a respectar-les.